Betrokken partijen

De provincie Noord-Holland en gemeenten verlenen milieuvergunningen aan bedrijven volgens de geldende wettelijke regels en normen. Zij organiseren daarnaast het toezicht op die vergunningen. De Omgevingsdienst(en) voeren dat toezicht uit. Als een bedrijf zich niet aan de vergunningseisen houdt, treedt de Omgevingsdienst namens de gemeenten en provincie op.

 

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft op haar website informatie opgenomen over de activiteiten op het terrein van Tata Steel/Harsco. Het gaat daarbij om de stofoverlast (waaronder grafietregen) door onder andere de verwerking van Roza-slak en de opslag van materialen. De provincie werkt aan een structurele oplossing in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeenten, bewoners, GGD, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Tata Steel/Harsco. Binnenkort starten in de IJmond onderzoeken naar de luchtkwaliteit en gezondheid onder leiding van Waag en het RIVM.

Meer informatie: website van de Provincie Noord-Holland (https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Grafietregen) of www.noord-holland.nl/grafietregen (zelfde pagina)

 

Omgevingsdiensten

De Omgevingsdienst(en) voeren het toezicht op het naleven van de vergunning uit. Als een bedrijf zich niet aan de vergunningseisen houdt, treedt de Omgevingsdienst namens de gemeenten en provincie op.

Bij elke vergunningaanvraag horen rapportages over de gevolgen voor het milieu en de impact op de omgeving. Op basis daarvan analyseert de omgevingsdienst de gevolgen. Ook wordt de vergunningaanvraag getoetst aan de milieukwaliteitseisen in wet- en regelgeving. Hierbij wordt uitgegaan van de best beschikbare technieken.

De omgevingsdiensten maken jaarlijks een analyse van activiteiten die mogelijk overlast veroorzaken. Het aantal controles verschilt per bedrijf en werkeenheid, afhankelijk van deze risico-inschatting. Er worden algemene en onaangekondigde controles uitgevoerd.

 

Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond verleent in opdracht van de 16 gemeenten in de IJmond milieuvergunningen aan bedrijven. Daar staan onder andere eisen over de beperking van uitstoot van stoffen. Op de website van de Omgevingsdienst staat welke maatregelen gemeenten nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie: website van de Omgevingsdienst IJmond

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

Voor een aantal zeer grote bedrijven (zoals Tata Steel) wordt de vergunning verstrekt door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie: website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

 

GGD Kennemerland

De naam GGD is voor de meeste mensen een vertrouwd begrip. Het staat voor gemeenschappelijke gezondheidsdienst. Sommigen denken daarbij als eerste aan de jeugdarts of aan een vaccinatie voor een verre reis.

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheidsrisico’s en probeert de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen. Alle activiteiten zijn er op gericht mensen gezond te houden. De GGD voert deze taken uit in opdracht van de IJmondgemeenten en andere gemeenten in Kennemerland en de Haarlemmermeer. Daarbij adviseert de GGD gemeenten én voert het publieke gezondheidstaken uit.

Voorbeelden van die taken zijn infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde en gezondheidsbevordering. Ook neemt de GGD maatregelen om ziekten te voorkomen en probeert het ziekten vroegtijdig op te sporen. Deze en andere taken staan in de Wet Publieke gezondheidszorg.

Gaat het specifiek om grofstof of (ultra)fijnstof in de lucht, dan komt Medische Milieukunde (MMK) van de GGD in beeld. De artsen, verpleegkundigen en andere specialisten van MMK beantwoorden vragen van bewoners over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid. Daarbij adviseren zij gemeenten over beleid, geven voorlichting, adviseren bij incidenten en kunnen bepaalde situaties nader analyseren.

Meer informatie vind je op de website van GGD Kennemerland.

 

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een veilige en gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ). De expertise van het RIVM betreft drie inhoudelijke domeinen: Infectieziekten en Vaccinologie, Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Onze taken variëren van onderzoek, advies tot regie en uitvoering.

Meer informatie vind je op de website van het RIVM.