Meten

Op deze pagina informeren wij u over de initiatieven om de luchtkwaliteit te meten.

Meten

Initiatieven om uitstoot te meten met informatie over doel, werkwijze, stoffen die gemeten worden, wat er mee wordt gedaan, wat de wensen van de IJmondgemeenten zijn, projecten, inzicht in gezondheidseffecten, de wijze van meten vindt u hier.

Er zijn veel verschillende initiatieven om de luchtkwaliteit te meten. Zo zijn er officiële meetstations en gaan inwoners in het kader van het Project Hollandse Luchten zelf ook meten. Op deze pagina informeren wij u over deze initiatieven. Wat is het doel, de werkwijze, welke stoffen worden gemeten? En wat wordt vervolgens met de meetgegevens gedaan?

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland meet de luchtkwaliteit in samenwerking met Tata Steel (beheerder van één van de meetpunten) en Omgevingsdienst IJmond en de IJmondgemeenten (eigenaar van twee van de meetpunten) op vijf locaties in de IJmond. Het luchtmeetnet van de provincie Noord-Holland is een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het LML geeft de provincie niet voldoende detailinformatie over de regio IJmond. De metingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de concentratieniveaus van luchtverontreinigende componenten in dit gebied. Ook helpen de metingen bij het volgen van het trendmatig verloop van het concentratieniveau, het vaststellen van de bijdrage van lokale bronnen aan de luchtverontreiniging en het vergelijken van metingen met luchtkwaliteitsnormen. Actuele data over het landelijke, maar ook regionale meetnet staan op Luchtmeetnet.

Actuele data over het landelijke, maar ook regionale meetnet staan op
Luchtmeetnet. Lees verder: Omgevingsdienst IJmond.

 

Stofmelder.nl

Stofmelder.nl is een centraal meldpunt voor en door bewoners in de IJmond. Stofmelder verzamelt klachten en meldingen over geluid-, geur- en stofoverlast in de IJmond, veelal veroorzaakt door industrie. Bewoners uit gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk ervaren regelmatig nare geur, zwart stof op huizen en auto’s en geluidsoverlast veroorzaakt door industrie in de regio. Stofmelder stuurt deze klachten in één keer door naar betrokken instanties: Tata Steel, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland.

Lees verder: Stofmelder.nl.

 

Hollandse Luchten

In het experiment Hollandse Luchten meten inwoners zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van een grote hoeveelheid sensoren verspreid over meerdere locaties in de regio. De metingen zullen zich in eerste instantie richten op fijnstof (PM2,5) en waar gewenst ook op stikstofdioxide (NO2), in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen-Noord.

Het doel van Hollandse luchten is inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van deze regio door een zo breed mogelijk meetnetwerk op te zetten. Door zelfverzamelde data te combineren met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden inwoners een sterkere gesprekspartner voor de overheid en bedrijven. Dit zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen.

 

 

Data van Tata Steel

Tata Steel heeft op het eigen terrein verschillende meetstations geplaatst, waaronder één officieel meetstation. Tata Steel gebruikt deze data om inzicht te krijgen in de emissies afkomstig van de eigen bedrijfsvoering.

Lees verder: Tata Steel.

Grafietregen en gezondheid 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is begin 2019 een project gestart over grafiet en gezondheid. Dit project is erop gericht de vragen die zijn gesteld aan de GGD Kennemerland, de Omgevingsdiensten, de provincie Noord-Holland tijdens bewonersbijeenkomsten zoveel mogelijk te beantwoorden met bestaande kennis. Om meer te weten te komen over de samenstelling van het grafietstof en eventuele effecten op de gezondheid, zijn er veegmonsters genomen die geanalyseerd worden. Als er dan nog vragen overblijven die niet beantwoord kunnen worden, kijkt het RIVM samen met de omwonenden, de GGD Kennemerland en een klankbordgroep of een onderzoek kan helpen om die vragen te kunnen beantwoorden. De vragen en antwoorden worden uiterlijk in de zomer van 2019 gepubliceerd. Het eventuele onderzoeksvoorstel wordt in de zomer ingediend bij de Provincie.

Meer informatie is te lezen op de website van het RIVM.