Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen

Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk nemen dit advies 1-op-1 over. Dit is besloten tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond op 8 april 2020.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onder andere door middel van veegmonsters onderzoeken of en welke schadelijke stoffen in of op de grond terecht komen (depositie), zowel binnen- als buitenshuis. Ook wordt gekeken welke risico’s dit oplevert voor kinderen die aan deze stoffen worden blootgesteld, er zullen extra metingen worden gedaan van inhaleerbare stoffen en wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke klachten, zoals hoesten of benauwdheid, die inwoners zelf bijhouden in een dagboek. Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, Jeroen Olthof: “De luchtkwaliteit in de IJmond is een van de slechtste in Nederland. Het advies over het gezondheidsonderzoek dat het RIVM en de inwoners hebben opgesteld nemen wij één op één over. Het gezondheidsonderzoek gaat de IJmondgemeenten en de provincie meer inzicht geven om gericht maatregelen te kunnen nemen voor een gezondere IJmond.”

Gezondheidsonderzoek IJmond

De grafietregens bij Harsco/Tata Steel in 2018 en 2019 hebben tot veel vragen en zorgen bij de inwoners van de IJmond geleid. Het RIVM heeft die vragen verzameld en in juni 2019 deels beantwoord. De nog openstaande vragen zijn in kaart gebracht voor het vervolgonderzoek. Dat is door het RIVM met een klankbordgroep aangescherpt tot een advies voor een opdracht. De klankbordgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van de) inwoners, een huisarts en onafhankelijke experts. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond is besloten dit advies 1-op-1 over te nemen en aan de provincie Noord-Holland te vragen de opdracht hiervoor aan het RIVM te verstrekken. De klankbordgroep heeft daarnaast vier aanvullende adviezen gegeven. Deze gaan niet direct over het onderzoek, maar hebben wel met het bredere thema ‘industrie en gezondheid’ te maken. In het Bestuurlijk Overleg is besloten deze adviezen mee te nemen in de wijze waarop met Tata Steel wordt omgegaan. Hier is tijdens het Bestuurlijk Overleg ook over gesproken.

Opzet onderzoek en planning

Het onderzoeksvoorstel voor het vervolgonderzoek is opgedeeld in drie delen. Het RIVM adviseert een gefaseerde aanpak. Dit betekent dat vervolgstappen worden bepaald op basis van informatie uit voorgaande clusters. Het RIVM is al gestart met het zogenoemde basisonderzoek. In het basisonderzoek wordt onder meer gekeken naar bestaande gegevens, acute klachten van inwoners en meldingen bij huisartsen. De resultaten hiervan worden tegen de zomer verwacht. Door de situatie rondom het coronavirus is het op dit moment nog onduidelijk wanneer de verschillende onderdelen van het vervolgonderzoek kunnen starten.

Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond

Op woensdag 8 april vond het derde Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond plaats. Aan dit overleg nemen de coördinerend wethouders van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk en de gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu van de provincie Noord-Holland deel. Doel van het overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren. Het gezondheidsonderzoek is daarbij een belangrijk onderdeel. Op 8 april is verder gesproken over het vervolg van de Visie Luchtkwaliteit in de IJmond.