IJmondgemeenten zetten in op verdere verbetering luchtkwaliteit

Op alle meetpunten in de IJmond werd in 2018 voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. Dat blijkt uit de meetgegevens van het meetnet IJmond, die provincie Noord-Holland via het datarapport 2018 publiceerde. De trendanalyse, van 2009 tot en met 2018, laat bovendien voor alle gemeten stoffen een daling zien van de concentraties. Wel geeft het meetnet in 2018 een lichte stijging op de jaargemiddelden voor de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en stikstofdioxide. Voor IJmondgemeenten een signaal dat de luchtkwaliteit en gezondheid van de inwoners op de agenda moet blijven staan.

IJmondgemeenten zetten in op verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond. Het meetnet en de meetgegevens geven hiervoor belangrijke informatie. De veelheid aan industrie en bedrijvigheid in deze regio zorgt aan de ene kant voor een sterke economie en grote werkgelegenheid, maar kan er ook aan bijdragen dat inwoners gezondheidsklachten en overlast van stof, geur en geluid ervaren. Via de gegevens die het meetnet levert, houden IJmondgemeenten vinger aan de pols voor wat betreft de luchtkwaliteit.

 

Samenwerken aan een gezondere leefomgeving

In hun opdracht om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren en te werken aan een gezondere leefomgeving werken de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD Kennemerland. In samenwerking met Provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaan zij aan de slag met een vernieuwde Visie Luchtkwaliteit. Vanuit eerdere visies zijn afgelopen jaren diverse succesvolle maatregelen uitgevoerd. Zo is de doorstoom van verkeer verbeterd via onder meer de reconstructie van de Velsertraverse, biedt walstroom in Velsen ruim baan aan schone scheepvaart en hebben gemeenten met het programma IJmond Bereikbaar ervoor gezorgd dat ruim 3000 inwoners nu de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. Ook kiezen steeds meer inwoners en ondernemers dankzij stimuleringsmaatregelen voor auto’s en bedrijfswagens die rijden op schone brandstoffen.

 

Wettelijke grenswaarden en WHO-advieswaarden

Afgelopen jaren hebben deze maatregelen eraan bijgedragen dat we in de IJmond voldoen aan de Europese wettelijke grenswaarden. De uitstoot van stikstofdioxide (voor een groot gedeelte veroorzaakt door het autoverkeer) blijft zelfs onder de advieswaarden van de World Health Organisation. Deze WHO-advieswaarden zijn lager dan de wettelijke grenswaarden.

 

Grafiet en het meetnet

In de IJmond wordt overlast ervaren door uitstoot van grafiet. Onderzoek van het RIVM toonde aan dat stofmonsters na een grafietregen metalen en PAK’s bevatten. Het gaat hier om grof stof. Hoewel beiden effect hebben op de luchtkwaliteit gaat het in het door de provincie gepresenteerde datarapport 2018 alleen over de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Het RIVM werkt momenteel aan een voorstel voor een vervolgonderzoek voor wat betreft grafiet en de gezondheidseffecten. Ook de IJmondgemeenten zijn aangesloten bij dit onderzoek.

 

Meetnet IJmond

Het meetnet IJmond is in beheer van Provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten. GGD Amsterdam stelt als onafhankelijke en daartoe gecertificeerde organisatie het meetrapport op. Het luchtmeetnet is een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, te vinden op www.luchtmeetnet.nl. Meer informatie over de datarapporten is te vinden op www.agendaschonelucht.nl

 

Datarapport Luchtkwaliteit IJmond