Verbeteren

Inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Verbeteren

Inspanningen op de langere termijn in de IJmond om toe te werken naar schone(re) lucht, betere klachtafhandeling, innovaties, meer maatregelen om uitstoot te voorkomen, beter betrekken van belanghebbenden..

De IJmondgemeenten spannen zich in om ervoor te zorgen dat we steeds schonere lucht inademen. IJmond is een gebied waar veel verkeer en industrie samenkomen. Dat heeft een negatieve invloed op de lucht die wij inademen. Hoewel er de afgelopen jaren veel verbeterd is en de lucht schoner is geworden, voldoet de lucht nog niet aan de wereldwijde gezondheidsnormen.

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsnormen die richting geven om gezondheidseffecten door luchtverontreiniging te verminderen. Om nog meer gezondheidswinst te behalen moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Een van de verbeterambities in de IJmond is te zorgen dat de gezondheidsnormen nagestreefd worden bij het verlenen van vergunningen in plaats van Europese milieunormen. Lees verder op de site van de gezondheidsraad en op de site van de WHO.

 

Regionale Visie Luchtkwaliteit

De Omgevingsdienst IJmond werkt momenteel aan een herijking van de Regionale Visie Luchtkwaliteit. In de visie worden voorstellen en initiatieven voor de komende periode opgenomen. Lees verder op de website van de Omgevingsdienst IJmond.

 

Schone Lucht Akkoord

Landelijk programma.

 

Afspraken en actiepunten

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben de aanwezigen hun opmerkingen, vragen en zorgen mogen ventileren. Alle punten zijn genoteerd op flip-overvellen. De punten zijn gegroepeerd en de betrokken overheden en Tata Steel hebben zich tijdens de bijeenkomst gecommitteerd aan een aantal actiepunten/afspraken. Klik hier voor de afspraken.